Air Fresheners

$2.50 wholesale / $5 retail


Body Oils

0.0125 oz sample - $2.50 wholesale / $5 retail
10ml roller bottle
- $10 wholesale / $20 retail
1 oz glass dropper bottle - $14
wholesale / $28 retail
Sample pack - $10 wholesale / $20 retail


Solid Scents

1 oz tin with twist off lid - $10 wholesale / $20 retail


Body Sprays

1 oz glass spray bottle - $6 wholesale / $12 retail
4 oz glass spray bottle - $12 wholesale / $24 retail


Herbal Salt Soak

Sample Packet - $2.50 wholesale / $5 retail
8 oz glass bottle - $14 wholesale / $28 retail


Room Sprays

1 oz glass spray bottle - $6 wholesale / $12 retail
4 oz glass spray bottle - $12 wholesale / $24 retail